صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0710
عنوان مطلب زن، در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى
اوريژينال انترناسيونال شماره 13   Ant013
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730115 - 19940415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى ٢٠ر٣ر٢٠٠٣
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030320 - تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
20030511 - تنظيم و انتشار متن انگليسى از روى سايت آزادى زن
20040321 - تنظيم و انتشار متن کاتالانيايى برگرفته از آرشيو مارکسيستها
20040321 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٧٩ تا ١٨٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-21