صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0730
عنوان مطلب روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غير ممکن است؟
اوريژينال انترناسيونال شماره 15   Ant015
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730615 - 19940915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٨٧ تا ٢٠٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02