صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0750
عنوان مطلب کوبا - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 15   Ant015
تاريخ 13730615 - 19940915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل html دريافت شده از رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040330 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢١٧ تا ٢١٨ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-30