Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-18 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران:

درباره حل مساله کرد در کردستان ايران


2
نظر به اين که:
3
مردم کردستان طى يک دوره طولانى در رژيم هاى سلطنتى و اسلامى و نيز در رژيم هاى مختلف در عراق و ترکيه بطور سيستماتيک تحت فشار و سرکوب و ستم ملى قرار داشته اند. مساله کرد به يک گره گاه سياسى مهم نه فقط در زندگى مردم کردستان، بلکه در روند اوضاع سياسى در ايران و منطقه بطور کلى تبديل شده است. اين مساله بايد هر چه سريعتر به شيوه اى اصولى و عادلانه پاسخ بگيرد.
4
از نظر حزب کمونيست کارگرى ايران تنها پاسخ اصولى به مساله کرد در ايران، اعلام نظر مستقيم مردم کردستان از طريق يک رفراندم آزاد در مورد جدايى يا عدم جدايى از ايران است. حزب کمونيست کارگرى به اين منظور طرح زير را ارائه مى کند.
5
١- خروج کامل نيروهاى نظامى و انتظامى دولت مرکزى از کردستان براى يک دوره شش ماهه قبل از برگزارى رفراندم، به منظور تضمين آزادى فعاليت و تبليغات کليه احزاب سياسى در جهت آشنا کردن مردم با برنامه، سياست ها و مواضع خويش در رفراندم. نظارت سازمان ملل و مراجع رسمى بين المللى بر خروج نيروهاى دولت مرکزى و برقرارى آزادى و امنيت فعاليت سياسى در اين دوره شش ماهه. سازمان ملل همچنين بايد عدم دخالت، تهديد و يا تجاوز نظامى از جانب دولت هاى عراق و ترکيه در اين دوره را تضمين کند؛
6
٢- برگزارى رفراندم در مناطق کردنشين غرب کشور زير نظارت سازمان ملل، که در آن مردم کردستان در مورد تشکيل يک کشور مستقل و يا باقى ماندن در چهارچوب ايران راى خواهند داد. نتيجه اين رفراندم رسمى و قانونى و لازم الاجرا خواهد بود؛
7
٣- از نظر ما موضوع رفراندم جدايى و يا عدم جدايى است و نه خود مختارى، فدراليسم قومى و نظاير آنها. پرسشى که مردم کردستان در چنين رفراندمى با آن پاسخ مى دهند، عبارت است از «جدايى از ايران و تشکيل يک دولت مستقل، يا ماندن در چهارچوب ايران با تضمين برابرى کامل در کليه حقوق و آزادى ها بعنوان شهروندان آزاد و متساوى الحقوق کشور»؛
8

٭ ٭ ٭

9
حزب کمونيست کارگرى بعلاوه تاکيد بر نکات زير را ضرورى مى داند:
10
١- برسميت شناختن حق جدايى از جانب ما به معناى توصيه اتوماتيک به جدايى نيست. حزب کمونيست کارگرى ايران، بر مبناى بررسى مشخص مجموعه شرايط سياسى و اجتماعى در مقطع آغاز عملى اين روند و با توجه به مصالح کل جنبش طبقه کارگر و آزادى و رفاه هر چه بيشتر مردم کارگر و زحمتکش در کردستان، موضع خود در رفراندم را تعيين و اعلام خواهد کرد؛
11
٢- در عين برسميت شناختن حق جدايى، ما با هر گونه فدراليسم قومى و يا طرح هاى مختلف خودمختارى مخالفيم و آنها را نه راههايى براى حل مساله ملى بلکه نسخه هايى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى ملى، برجسته کردن و ابديت بخشيدن به هويت هاى ملى و قانونى کردن جدايى هاى ملى در چهارچوب يک کشور واحد مى دانيم و رد مى کنيم.

12
دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران
آذر ١٣٧٢ - نوامبر ١٩٩٤14
ا ولين بار در آذر ١٣٧٣، نوامبر ١٩٩٤، در شماره ١٦ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٢١٩ تا ٢٢٠
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


m-hekmat.com #0760fa.html