صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0770
عنوان مطلب مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال انترناسيونال شماره 2   Ant002
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13710315 - 19920615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق يوسف محمد)
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20031214 - انتشار متن (خلاصه شده) فرانسوى از سايت اينترنتى همبستگى با عراق - ترجمه Nico
20040713 - انتشار متن (خلاصه شده) انگليسى از سايت حزب
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٥ تا ٦٥ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-07-13