Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-18 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

قرار مصوب پلنوم دوم کميته مرکزى درباره:

مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى رژيم اسلامى


2
نظر به اينکه:
3
١- بروز يک دوره مشقت بار هرج و مرج و جنگ داخلى در جريان سقوط و اضمحلال رژيم ارتجاعى اسلامى يک احتمال واقعى است. با شدت گرفتن بحران اقتصادى و سياسى رژيم اسلامى، توجه جدى به اين مساله از اولويت ويژه اى برخوردار شده است.
4
٢- تلاش براى جلوگيرى از وقوع اين سناريوى سياه يک جزء مهم خط مشى تاکتيکى حزب کمونيست کارگرى در مبارزه براى سرنگونى رژيم اسلامى است.
5
کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران تصويب ميکند که:
6
١- حزب کمونيست کارگرى بايد در تبليغات خويش هرچه بيشتر طبقه کارگر، توده مردم و افکار عمومى را با جوانب مختلف اين دورنما، فاکتورهاى دخيل در آن و ملزومات اجتناب از آن در سير سرنگونى رژيم اسلامى آشنا کند.
7
٢- مبارزه اى هرچه همه جانبه تر و فشرده تر با افکار و آراء ارتجاعى و تعصبات سياسى و فرهنگى و همچنين، با دولت اسلامى و سازمانها و جريانات ارتجاعى و عقب مانده اعم از اسلامى، قوم پرست و ناسيوناليست، و فرقه هاى آوانتوريست و تروريست، که جامعه را به چنين پرتگاهى نزديک ميکنند بايد صورت بگيرد. حزب کمونيست کارگرى بايد علاوه بر نقد هميشگى خويش از دولت مرتجع اسلامى و جريانات ارتجاعى در اپوزيسيون، کمپين انتقادى جدى اى را نيز از اين زاويه عليه کليه آنها سازمان دهد.
8
٣- دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى بايد تلاش کند تا آن دسته از نيروهاى اپوزيسيون که براى سرنگونى رژيم اسلامى تلاش ميکنند و با اصل اجتناب از سناريوى هرج و هرج و جنگ داخلى توافق دارند، علنا، و ترجيحا مشترکا، به مجموعه اى از موازين سياسى و عملى در مبارزه خود عليه رژيم اسلامى و به اصول اساسى اى در قبال وضعيت پس از سرنگونى رژيم متعهد شوند. کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى معتقد است که تنها جايگزين شدن رژيم اسلامى با اوضاعى مبتنى بر وسيع ترين حقوق و آزادى هاى سياسى و مدنى و بازترين فرجه براى دخالت آزادانه مردم در صحنه سياسى و لغو هر نوع تبعيض در قوانين، ميتواند از سقوط جامعه به ورطه هرج و مرج و جنگ داخلى و از هم گسيختگى شيرازه جامعه مدنى بطور کلى جلوگيرى کند.
9
٤- کميته مرکزى، دفتر سياسى را موظف ميکند تا در اسرع وقت در سند جداگانه اى طرح اقدامات خويش براى اجراى اين مصوبه، و همچنين رئوس اصول سياسى اى را که تعهد به آن از نظر حزب کمونيست کارگرى ايران شرط ممانعت از وقوع سناريوى سياه در جريان سرنگونى رژيم مرتجع اسلامى است، در جزئيات تنظيم و تصويب کند و به اجرا بگذارد.

* * *10
اولين بار در آذر ١٣٧٣، نوامبر ١٩٩٤، در شماره ١٦ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٢٢١ تا ٢٢٢
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


m-hekmat.com #0780fa.html