صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0810
عنوان مطلب سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران
اوريژينال انترناسيونال شماره 18   Ant018
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740115 - 19950415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٣١ تا ٢٥٤ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02