صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0820
عنوان مطلب در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق - طرح مقدماتى بحث
اوريژينال انترناسيونال شماره 18   Ant018
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740415 - 19950615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021224 - تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20030517 - تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى (ترجمه رفيق سعيد احمد)
20040325 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٥٥ تا ٢٦٤ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-25