صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0835
عنوان مطلب قرار دفتر سياسى: ملاحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه در تبليغات و تاکتيکهاى حزب
اوريژينال انترناسيونال شماره 18   Ant018
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740328 - 19950618
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٧١ تا ٢٧٣ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02