صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0870
عنوان مطلب انتخابات لهستان - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 19   Ant019
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740915 - 19951215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل html دريافت شده از رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040330 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٨٧ تا ٢٨٨ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-30