صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0880
عنوان مطلب دمکراسى: تعابير و واقعيات
اوريژينال انترناسيونال شماره هاى ٤ تا ٧   Ant004-7
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب 1   2   3   4
تاريخ 13720515 - 19930715
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمة رفيق جلال محمد)
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021215 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20031214 - انتشار متن فرانسوى (خلاصه شده) از سايت اينترنتى همبستگى با عراق - ترجمه Nico
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٦٩ تا ١١٥ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-29