صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0890
عنوان مطلب ديپلوماسى يا انتخاب سياسى؟ کومه له جديد در شکافهاى منطقه اى
اوريژينال انترناسيونال شماره 20   Ant020
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13750115 - 19960415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل واژه نگار کردى - دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20041207 - انتشار متن کردى ترجمه رفيق سعيد احمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٨٩ تا ٣٠٩ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2004-12-07