صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0910
عنوان مطلب تاريخ شکست نخوردگان
اوريژينال انترناسيونال شماره ٢١ خرداد ١٣٧٥
انترناسيونال هفتگى شماره 40   AH040
تاريخ 13791121 - 20010209
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H40.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021225 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20031118 تنظيم و انتشار متن عربى (ترجمه رفيق فارس محمود)
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-11-18