صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0920
عنوان مطلب بيانيه دفتر سياسى در محکوميت شعار فدراليسم
اوريژينال انترناسيونال شماره 21   Ant021
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13750215 - 19960615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021223 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٢١ تا ٣٢٤ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-23