صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0930
عنوان مطلب فدراليسم شعارى ارتجاعى است - مصاحبه با انترناسيونال
اوريژينال انترناسيونال شماره 21   Ant021
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13750315 - 19960615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021223 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٢٥ تا ٣٣٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-23