صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0940
عنوان مطلب انتخابات اسرائيل - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 21   Ant021
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13750315 - 19960615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق يوسف محمد)
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040324 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٣١ تا ٣٣٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-24