صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0950
عنوان مطلب طرح هاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است
اوريژينال انترناسيونال شماره 22   Ant022
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13750621 - 19960912
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٣٩ تا ٣٤٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02