صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0960
عنوان مطلب دمکراسى و انتخابات آمريکا - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 22   Ant022
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13750615 - 19960915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٤١ تا ٣٤٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02