صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0970
عنوان مطلب رويدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک - در حاشيه اظهارات اخير عبدالله مهتدى
اوريژينال جزوه انتشارات نسيم
تاريخ 13750915 - 19961215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل txt کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20041130 - تنظيم و انتشار html کردى
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٤٣ تا ٣٥٤ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-11-30