صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0980
عنوان مطلب ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى
اوريژينال انترناسيونال شماره 23   Ant023
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13751115 - 19970215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٥٥ تا ٣٥٩ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02