Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-23 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

اطلاعيه:

فرج سرکوهى بايد فورا آزاد شود


2
از سرنوشت فرج سرکوهى، سردبير مجله آدينه، پس از دستگيرى مجددش در ايران خبرى در دست نيست. در نامه اى که به امضاى وى، به تاريخ چند روز قبل از ناپديد شدن مجددش، منتشر شده است، او خود را قربانى يک توطئه پيچيده جمهورى اسلامى براى تحت فشار گذاشتن دولت آلمان در پاسخ به دادگاه ميکونوس دانسته است. مستقل از انگيزه هاى رژيم اسلامى و تعبير خود فرج سرکوهى از اين رويدادها، مستقل از نظرات سياسى فرج سرکوهى و اظهارات قبلى اش و يا هر آنچه ممکن است در آينده زير فشار عوامل رژيم بر زبان بياورد، اين عمل کثيف رژيم اسلامى بايد قاطعانه محکوم شود. حزب کمونيست کارگرى خواهان آزادى فورى و رفع تعقيب از فرج سرکوهى و همه کسانى است که در اسارتگاه ها و سياهچالهاى رژيم منفور اسلامى در بند و زير شکنجه و ارعاب اند. دست رژيم اسلامى بايد از جان و حرمت مردم کشور کوتاه شود.
3
حزب کمونيست کارگرى از هيچ تلاشى براى تحقق اين هدف فروگذار نخواهد کرد. اما در عين حال تاکيد بر يک مسئله ضرورى است. مورد فرج سرکوهى، و يا اعمال فشار رژيم بر نويسندگان و روزنامه هاى غير دولتى در داخل کشور، تنها شاهد کوچک ديگرى است بر ماهيت ارتجاعى رژيمى که دشمنى اش با آزادى و انسانيت را در طول قريب دو دهه در ابعادى به مراتب عيان تر و در اشکالى بسيار خونين تر به نمايش گذاشته است. دشمنى رژيم اسلامى با آزادى بيان و آزادى هاى مدنى بطور کلى نه امروز و از لابلاى کشمکشهايش با نشريات و ناشرين داخل کشور، بلکه با اعدام هاى دهها هزار نفره کمونيستها و آزاديخواهان، با گورهاى جمعى و بدون نشانى که بجا گذاشته است، با غير قانونى کردن تمام احزاب چپ و کمونيست و ممنوع کردن تمام نشريات آزاد و سوسياليستى، با ممنوعيت و درهم کوبيدن تشکلهاى کارگرى و با لشگر کشى ها و آدم کشى هايش در کردستان عيان شده است. ماهيت ارتجاعى و واپسگراى رژيم اسلامى نه امروز و از خلال بحث سانسور ادبى، بلکه در طول دو دهه، با جهنمى که براى زنان ساخته است، با ايجاد يک حکومت اسلامى و حاکم کردن خرافات و جهالت مذهبى بر زندگى مردم، با قوانين قصاص و فرهنگ ارتجاعى اش، با بى حقوقى مطلق کودک و تحقير تمام و کمال فرد به ظهور رسانده است. اين آن حقايقى است که بايد جلوى مردم و افکار عمومى جهان گرفت.
4
تقليل دادن يک رژيم فوق ارتجاعى و جنايتکار و مذهبى به يک دولت "سانسور چى"، تحت الشعاع قرار دادن مصائب يک مردم شصت ميليونى و يک تاريخ هجده ساله نسل کشى و خفقان، با کشمکشهاى ميان حکومت و جامعه ادبا و نويسندگان، بى چهره کردن هزاران مخالف انقلابى رژيم و احزاب سياسى درگير مبارزه براى سرنگونى نکبت اسلامى، و در عوض شخصيت ساختن از اپوزيسيون قانونى و ناراضيان حاشيه رژيم، هرچند باب ميل دول و رسانه هاى غربى و محافل و گروههاى ملى و مشروطه چى ايرانى در خارج کشور باشد، شرط مبارزه واقعى براى آزادى در ايران نيست.
5
حزب کمونيست کارگرى ايران از آزادى مدنى همه اهالى کشور، مستقل از عقيده و مرام سياسى شان قاطعانه دفاع ميکند. حزب کمونيست کارگرى ايران به سهم خود براى آزادى و رفع تعقيب از فرج سرکوهى نهايت تلاش خود را بعمل خواهد آورد، اما در عين حال وظيفه خود ميداند که در همه حال حقايق سياسى ايران را در تماميت آن جلوى افکار عمومى جهان قرار بدهد. اگر بناست مبارزه براى آزادى در ايران بار ديگر به تاراج اين و آن نرود، اين روش حياتى است.

6
دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران

٭ ٭ ٭دربهمن ١٣٧٥، فوريه ١٩٩٧، در شماره ٢٣ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٣٦١ تا ٣٦٢
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


m-hekmat.com #1000fa.html