صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1020
عنوان مطلب اين شروع کار ماست - به کارگران نفت - ٢٥ فوريه ١٩٩٧
اوريژينال انترناسيونال، - شماره ٢٤ - خرداد ١٣٧٦ - Ant024
مجموعه آثار جلد هشتم Jeld8
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13751105 - 19970225
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با صفحات ٣٦٥ تا ٣٦٧ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02