صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1035
عنوان مطلب اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر
اوريژينال انترناسيونال شماره 24   Ant024
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13760323 - 19970613
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word فرانسوى دريافت شده از رفيق نادر بکتاش
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20030228 تنظيم و انتشار ترجمه ترکى
20031123 تنظيم و انتشار ترجمه فرانسوى
20040322 - تنظيم و انتشار متن کاتالانيايى برگرفته از آرشيو مارکسيستها
قدم بعدى - بايد با صفحات ٣٧٩ تا ٣٩٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2004-03-22