صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1045
عنوان مطلب درباره سقط جنين - مصاحبه با نشريه همبستگى
اوريژينال انترناسيونال شماره 73&74   Ham073.4
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13760615 - 19970915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق عمار شريف)
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل txt کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20030228 تنظيم و انتشار ترجمه ترکى
20041130 - تنظيم و انتشار html کردى
قدم بعدى - بايد با صفحات ٣٩٥ تا ٤١٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-11-30