صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1050
عنوان مطلب کمونيسم کارگرى در عراق به يک حزب واحد نياز دارد
اوريژينال انترناسيونال شماره 4   Ant004
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13711121 - 19930210
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى ارسالى رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030924 - تنظيم و انتشار html عربى
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٢١ تا ١٢٤ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-09-24