صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1060
عنوان مطلب انتخابات آمريکا، سومالى- ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 4   Ant004
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13711215 - 19930215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل html دريافت شده از رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040330 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٢٥ تا ١٢٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-30