صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1080
عنوان مطلب همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 7   Ant007
تاريخ 13720515 - 19930815
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى، ارسالى رفيق سياوش آذرى
فايل html دريافت شده از رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030423 - تنظيم و انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى
20040330 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٢٩ تا ١٣٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-30