صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1110
عنوان مطلب سخنرانى افتتاحيه کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 34   AH034
تاريخ 13791009 - 20001229
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H34.vnf
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق فارس محمود)
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021225 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-05-18