صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1120
عنوان مطلب مصاحبه با راديو انترناسيونال ـ پيرامون مباحث کنگره سوم
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 24   AH024
تاريخ 13790729 - 20001030
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H24.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02