صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1130
عنوان مطلب گفتگو با کيومرث نويدى - ما جلسه کسى را بهم نميزنيم - نشريه ديدار شماره ٢٣
اوريژينال نشريه ديدار شماره ٢٣   Didar23
تاريخ 13771215 - 19990221
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى Didar-1b.vnf
انجام شده 20030105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-01-05