صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1135
عنوان مطلب گفتگو با کيومرث نويدى - ميتوانيم سه ميليون نفر را بسيج کنيم و قدرت را بدست بگيريم - نشريه ديدار شماره ٢٤
اوريژينال نشريه ديدار شماره ٢٤   Didar24
تاريخ 13771221 - 19990227
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى Didar-2b.vnf
انجام شده 20030105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-01-05