Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

سند پايه حقوق مردم کردستان


1
جامعه سرمايه‌دارى که سايه استثمار و چپاول خود را بر سراسر جهان امروز گسترده است، بر بيحقوقى و محروميت ميليونها کارگر و زحمتکش متکى است که به نيروى بازوان خود ثروت جهان امروز را ميسازند.
2
اقليتى ناچيز اکثريت عظيم مردم جهان را به بردگى، فقر و محروميت کشانيده‌است.
3
اين اکثريت محروم، اين صف صدها ميليونى کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان بايد چون تنى واحد براى کسب حقوق مسلم خويش، براى استقرار جامعه نوين خويش، عليه اين اقليت سرمايه‌دار و تمام نظام استثمار و ستم او بپاخيزند.
4
ما کمونيستها پرچمدار انقلاب جهانى کارگران هستيم. انقلابى که با درهم کوبيدن حاکميت طبقات استثمارگر، با برقرارى حکومت برحق کارگران، و با قرار دادن وسائل توليد اجتماعى در مالکيت جمعى آنان که کار ميکنند، برابرى واقعى و کامل انسانها را در يک جامعه کمونيستى و عارى از ستم و استثمار تضمين خواهد کرد.
5
امروز در شرايطى که جمهورى اسلامى ميکوشد تا به زور اسلحه قوانين ارتجاعى خود را در خدمت سرمايه و سرمايه‌دارى بر توده‌ها در کردستان تحميل کند، در شرايطى که ديگر نيروهاى مدافع سرمايه‌دارى در ايران ميکوشند تا با حمايت لفظى از يک خودمختارى نيم‌بند خواستهاى اساسى جنبش انقلابى در کردستان را مسکوت گذارند،
6
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه‌له - به عنوان نيروى پيشرو کارگران انقلابى در کردستان، رئوس اصلى حقوق مسلم و انکارناپذير کارگران و زحمتکشان کردستان را که مبارزه مسلحانه کنونى ضامن تحقق آنهاست، به صراحت اعلام مينمايد و مردم محروم و زحمتکش کردستان را به برافراشتن پرچم اين اهداف انقلابى، در برابر جمهورى اسلامى و هر نيروى مدافع استثمار و استبداد و ستمگرى ملى، فراميخواند.

٭ ٭ ٭اعلاميه حقوق پايه‌اى مردم زحمتکش در کردستان


١- شرکت مستقيم و آزادانه در تعيين سرنوشت سياسى جامعه و نحوه اداره آن حق مسلم هر انسان است.
10
هر فرد بالاى ١٦ سال، اعم از زن و مرد ميتواند در انتخابات هر ارگان نمايندگى شرکت کند و انتخاب نمايد. هر فرد بالاى ١٨ سال اعم از زن و مرد ميتواند براى هر ارگان نمايندگى انتخاب شود.
11
اداره کردستان در کليه سطوح از بالا تا پايين بايد توسط ارگانهاى منتخب مردم و با شرکت و مستقيم خود آنان انجام شود.
12
٢- هر کس در اعتقادات خود و در بيان و تبليغ آنها آزاد است. هيچ قدرتى نميتواند آزادى بيان، عقيده و مرام سياسى را از کارگران و زحمتکشان سلب نمايد. تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است.
13
٣- حق تعيين سرنوشت حق سلب ناپذير هر ملت است. مردم کردستان آزادند تا به هر نوع که خود اراده کنند، سرنوشت سياسى کردستان، شکل و ساختمان حاکميت سياسى و روابط حقوقى و ادارى را تعيين کنند. اعمال زور از جانب هر دولت و نيروى سياسى براى جلوگيرى از اعمال اراده آزادانه مردم کردستان در تعيين سرنوشت خويش مردود و در مقابل مبارزه حق طلبانه يک ملت محکوم به شکست است. قيام و مبارزه مسلحانه در برابر چنين اقدامى حق بى چون و چراى مردم کردستان و عکس العملى عادلانه و برحق است.
14
٤- هر فرد آزاد است هر مذهبى اختيار کند يا هيچگونه مذهبى نداشته باشد. هرگونه تبعيض در هر زمينه بر اساس اعتقادات مذهبى و غيرمذهبى افراد ممنوع است. براى تضمين آزادى اعتقاد براى کليه افراد، مذهب بايد از دولت و آموزش رسمى جدا گردد و امر خصوصى مردم اعلام شود.
15
٥- تشکيل اجتماعات، برپايى تظاهرات و استفاده از مجامع، مطبوعات و راديو تلويزيون براى بيان آزادانه عقايد حق سلب ناپذير توده‌هاى مردم محروم است. آزادى کامل تشکل و يا پيوستن به هرگونه تشکل سياسى، صنفى و توده‌اى بايد تضمين و مراعات شود.
16
٦- هر فرد زحمتکش، اعم از شاغل و بيکار، و هر انسان که براى تامين معيشت خود آماده به کار است، بايد از زندگى آسوده و تامين اجتماعى کامل بهره‌مند باشد. رفاه و تامين اجتماعى کامل، حق مسلم تمام آن کسانى نيز هست که به دلائل مختلف، اعم از کهولت، بيمارى، نقض عضو و غيره از توانايى کار کردن محروم‌اند. هر کس در انتخاب شغل آزاد است. برخوردارى از اوقات فراغت، استراحت، تجديد قوا و فرصت پرداختن به رشد فرهنگى و معنوى خويش حق مسلم مردم زحمتکش است.
17
٧- زنان در کليه شئون زندگى اجتماعى، در توليد، در خانواده، و در کليه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى، از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند. بردگى زنان توسط طبقات حاکم، بايد خاتمه داده شود. زن و مرد در ازاى کار برابر بايد مزد برابر دريافت دارند.
18
٨- هر فرد بالاى هجده سال، اعم از زن و مرد، در تشکيل خانواده به ميل خود آزاد است.
19
هيچکس را نميتوان بر خلاف ميل او وادار به ازدواج نمود. ازدواج با ثبت در دفاتر رسمى از نظر جامعه به رسميت شناخته ميشود. افراد در برگزار کردن و يا نکردن مراسم ويژه مذهبى براى ازدواج مختارند. زن و مرد در کليه امور مربوط به خانواده، در امر طلاق و تکفل فرزندان، و در امر وراثت از حقوق کاملا يکسان برخوردارند.
20
٩- شخص، محل زندگى و مکاتبات و مراسلات او از هر گونه تعرض مصون است. حيثيت شخصى هر فرد از توهين، تهمت و بى‌حرمتى مصون است. هر کس در سفر و در انتخاب محل زندگى و اقامت خود، کاملا آزاد است. تبعيد افراد و هرگونه نقل مکان اجبارى آنها، اعم از فردى و گروهى به عنوان يک عمل ضدانسانى و ناقض حقوق اوليه بشرى، محکوم و ممنوع است.
21
١٠- سلامتى جسمى مردم بايد تضمين شود. بهداشت و درمان رايگان و مناسب براى همه مردم از شهرها تا دورافتاده‌ترين روستاها تامين گردد.
22
کليه افراد جامعه حق دارند از مسکن مناسب برخوردار باشند.
23
١١- آموزش و پرورش رايگان و امکان برابر براى برخوردارى از دستاوردهاى علمى، فرهنگى و فنى بشر بايد براى همه افراد تامين گردد. بيسوادى اين ميراث حکومت سرمايه و سرمايه‌دارى، بايد ريشه‌کن شود.
24
١٢- داشتن و حمل اسلحه حق هر زحمتکشى است که در کردستان در مبارزه براى آزادى و يا براى حفظ امنيت خود، خانواده خود و ديگر هم سرنوشتان خود مسلح شده است. هيچکس حق خلع سلاح کارگران و زحمتکشان مبارز کردستان را ندارد.
25
اعزام اجبارى افراد به جبهه‌هاى جنگ ممنوع است. هرگونه سربازگيرى جمهورى اسلامى در کردستان ممنوع است.
26
١٣- قوانين مذهبى و ارتجاعى جمهورى اسلام نبايد در کردستان به اجرا درآيد. هرگونه دادگاه سرّى و مخفى ممنوع است.
27
کليه قضات بايد در تمام سطوح توسط خود مردم انتخاب شوند. هر محاکمه‌اى بايد علنى باشد.
28
در هر محاکمه‌اى اصل بر برائت متهم است. هيچگونه تنبيه و آزاد بدنى نبايد چه به عنوان مجازات و چه در جريان هر يک از مراحل مختلف بازداشت، بازپرسى، دادرسى، محاکمه و دوره زندان بر متهمين و مجرمين اعمال شود. هرگونه بازداشت افراد توسط جمهورى اسلامى ممنوع است و در هر حال حتى مراجع قضائى انتخابى مردم حق ندارند هيچکس را بدون اعلام جرم بيش از بيست و چهار ساعت در بازداشت نگه دارند.
29
١٤- همه قوانين و نهادهايى که مظهر و يا حافظ ستم ملى هستند بايد ملغى و منحل گردند. هرگونه تبعيض اقتصادى و سياسى و فرهنگى عليه مردم کردستان مردود و محکوم است.
30
مردم کردستان در بهره‌مند شدن از فرهنگ ملى خود، استفاده از زبان مادرى خود در مکاتبات رسمى و در مراجع دولتى و آموزش زبان و فرهنگ خود در مدارس کاملا آزادند.
31

کارگران انقلابى کردستان!

عملى کردن اين اهداف تنها گامى در جهت نابودى کامل نظام پوسيده سرمايه‌دارى در ايران و استقرار حکومت کارگرى است. در حزب کمونيست خود متشکل شويد و توده‌هاى وسيع مردم محروم کردستان را براى عملى کردن اين خواستهاى برحق و انکار ناپذير در صف مبارزه انقلابى خود و تحت پرچم حزب خود گردآوريد.
33

مردم محروم و زحمتکش کردستان!

اينها حقوق مسلـّـم، ابتدائى و انکار ناپذير شماست. اينها حقوقى است که کارگران انقلابى تحت رهبرى حزب کمونيست ايران در نخستين روز پيروزى تامين و تضمين خواهند نمود، و کومه‌له از هم اکنون با تمام قوا براى تبديل بند‌بند آن به سنت و قانون جارى در کردستان انقلابى، به نيروى متشکل و مسلح خود شما، مبارزه ميکند. حقوق مسلم خود را بشناسيد و در برابر هر تجاوز ارتجاع و ضدانقلاب به آن، به دفاع برخيزيد. در برابر دشمن، در برابر سرکوبگر، در هر رنگ و لباسى، پرچم بيانيه حقوق پايه‌اى زحمتکشان در کردستان را برافرازيد.
35
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه‌له - کليه احزاب سياسى انقلابى و کليه مردم کردستان ايران و جهان را به حمايت جدى از اين بيانيه دعوت ميکند.
36
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه‌له
شهريور ١٣٦٣به نقل از بسوى سوسياليسم (دوره دوم) شماره ٥ - اسفند ١٣٦٨

m-hekmat.com #1140fa.html