صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1160
عنوان مطلب زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى - گزيده اى از مباحثات يک سمينار حزبى
اوريژينال مارکسيسم و مساله شوروى، شماره يک - بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم) اسفند ١٣٦٤
تاريخ 19860315 - 13641215
فايل پايه 1160fa.vnf
انجام شده 20031030 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-30