صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1180
عنوان مطلب کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان
اوريژينال جزوه "درباره فعاليت حزب در کردستان" (اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونيست ايران) FHK - انتشارات کانون کمونيسم کارگرى - اوت ١٩٩
(نوشته اول از سه نوشته)
تاريخ 13680515 - 19890815
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق مصطفى صابر
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20030522 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20041231 - ترجمه بخشى از مقاله به زبان عربى - ترجمه رفيق جلال محمد
قدم بعدى - نوار صحبتهاى نادر در سمينارهاى کمونيسم کارگرى تهيه شود.
- با اصل مقابله شود


Last updated: 2004-12-31