صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1190
عنوان مطلب جمعبندى از مباحثات اخير در تشکيلات کردستان حزب -
سخنرانى پيش از دستور در پلــنوم شانزدهم کميته مرکزى حکا
اوريژينال جزوه "درباره فعاليت حزب در کردستان" (اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونيست ايران) FHK - انتشارات کانون کمونيسم کارگرى - اوت ١٩٩
تاريخ 13680828 - 19891119 - تاريخ برگزارى پلنوم شانزدهم
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى chapt2.vnf - 1190fa
انجام شده 20030404 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030522 زيرنويسها و اتصال به مقالات ديگر جزوه اضافه شد
قدم بعدى - نوار سخنرانى تهيه شود.


Last updated: 2003-05-22