صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1210
عنوان مطلب سياست سازماندهى ما در ميان کارگران- خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا
اوريژينال کمونيست شماره ٢٨ - مهر ١٣٦٥
تاريخ 13650715 - 19861015
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى s-saz1.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15