صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1230
عنوان مطلب درباره سرانجام بحث قانون کار - به کميته اجرايى، دبير و اعضاى ستاد سياسى
اوريژينال متن دستنوشته دريافت شده از رفقا شهلا دانشفر و اصغر کريمى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ yymmdd - ssmmrr
فايل پايه 1230fa.vnf
انجام شده 20040422 - انتشار نوشته هاى اسکن شده
20040422 - - انتشار متن html فارسى
قدم بعدى - تاريخ نوشته مشخص شود.


Last updated: 2004-05-01