صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1240
عنوان مطلب تفاوت هاى ما - گفتگو در باره کمونيسم کارگرى
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٤ - آبان ١٣٦٨ BSb04
تاريخ 13680715 - 19891115
فايل پايه - فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
- فايل word عربى از رفيق فتاح مامند
- تکست هاى انگليسى و سوئدى کپى شده از سايت حزب
انجام شده 20021108 - تبديل به فايل html فارسى و عربى يونى کد
ترجمه انگليسى از سايت حزب
تهيه و تنظيم ترجمه هاى انگليسى و سوئدى کپى شده از سايت حزب
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هاى ديگرى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود ديگر بايد جمع آورى شود.
- اسامى مترجمين معلوم و زير هر ترجمه قيد شود.
- ترجمه ها به تاييد سر مترجمين بنياد برسند.


Last updated: 2002-11-08