صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1250
عنوان مطلب موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو - نامه به رفيق بابک يزدى
(اصل مطلب نامه است و عنوان ندارد)
اوريژينال -
تاريخ 13790515 - 20000806
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق بابک يزدى N-sham2.vnf
فايل word کردى ارسالى رفيق فتاح مامند
فايل word عربى ارسالى رفيق فارس محمود
انجام شده 20030228 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031114 - تنظيم و انتشار متن کردى ترجمه رفيق بکر احمد
20040124 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2004-01-24