صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1270
عنوان مطلب انتخاب خاتمى و عروج مجدد اپوزيسيون طرفدار رژيم
اوريژينال مجموعه آثار جلد هشتم Jeld8
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13760720 - 19971001
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با صفحات ٤١٣ تا ٤١٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02