صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1280
عنوان مطلب مصاحبه درباره رويدادهاى سياسى ايران
اوريژينال انترناسيونال شماره 26   Ant026
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13761015 - 19980115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02