صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1290
عنوان مطلب جنگ بازنده ها ـ اطلاعيه دفتر سياسى در مورد رويدادهاى اخير ايران
اوريژينال ؟
تاريخ 13760910 - 19971201
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - اوريژينال مشخص شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 01 Nov 02