صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1310
عنوان مطلب در زمينه فعاليت احزاب سياسى در ايران - گفتگو با راديو فرانسه
اوريژينال نشريه ايسکرا شماره ٢   Iskra002
تاريخ 13761229 - 19980320
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02