صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1320
عنوان مطلب زير حجاب اختناق
اوريژينال ايسکرا شماره ٣   Iskra003
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13770114 - 19980403
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02