Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-05 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

در مورد بهم خوردن جلسه سروش


1
ايسکرا: چرا فعالين حزب جلسه سروش را بهم زدند؟ سروش هر کى هست، آيا اين کار نقض آزادى بيان ديگران نيست؟
2
منصور حکمت: هدف فعالين حزب بهم زدن جلسه سروش و کسانى نظير او نيست، بلکه بيان حقايقى به مستمعين اوست، اينکه بلند شدن و بيان اين حقايق باعث بهم خوردن جلسه سروش ميشود ديگر امرى است مربوط به سير وقايع در آن روز و جلسه معين. البته معنى اين حرف اين نيست که ما هرگز آگاهانه جلسه کسى را بهم نميزنيم. ما ممکن است عامدانه مانع تشکيل جلسه فلان شکنجه گر، فلان فاشيست يا فلان مسلمان ضد زن بشويم. اين جزو حقوق مدنى ماست، درست نظير حق پيکت. به اين برميگردم. اما بهرحال، در مورد سروش بطور مشخص رفقاى ما براى افشاگرى و آگاهگرى رفتند و لابد وقتى شخصى بعنوان عضو ستاد کمونيست کشى رژيم اسلام و ايدئولوگ حمله چاقوکشان به دانشگاهها افشا بشود جلسه اش هم با آرامش برگزار نميشود. ايشان بيايد و علنا از کردار آن دورانش از مردم ايران پوزش بخواهد و حقوقى را که بعنوان عضو شوراى انقلاب فرهنگى در آن سالها دريافت کرده به حساب بازماندگان قربانيان انقلاب فرهنگى اش واريز کند، شايد جلسه اش در آينده با سعه صدر بيشترى از جانب مردم ستم ديده روبرو بشود.
3
بحث آزادى بيان کاملا به اين موضوع مربوط است. جالب است که عضو ستاد انقلاب فرهنگى رژيم اسلامى بخواهد از کمونيستهايى که در رژيم ساخته دست ايشان غير قانونى اند و آزادى بيان که سهل است حق حيات ندارند، مقاديرى آزادى بيان طلبکار بشود. در يک تصوير کلى از اوضاع، آقاى سروش جزو اردوى سرکوب آزادى بيان و ما در اردوى قربانيان اين سرکوبيم. شاکى مائيم. اما، بحث در اين مورد خاص هم در درجه اول بر سر آزادى بيان ماست. بحث آزادى بيان بر سر مصون بودن بيان از دست اندازى قدرت سياسى و ادارى فائقه در جامعه است و نه لال شدن مخالفين آن نظر و آن شخص. آزادى بيان به معنى سرکوب انتقاد نيست. آزادى بيان (که در حقوق مدنى فقط به معنى آزادى گفتار نيست) يعنى آزادى من و شما و هرکس ديگر براى اينکه تجمع کنيم، شعار بدهيم، در جلسه بلند شويم، افشاگرى کنيم، فرياد بزنيم، اعتراض کنيم. آزادى بيان آقاى سروش، با عدم ممانعت پليس آلمان از انجام جلسه وى، تامين شده بود. سوالى اگر باقى بود، آزادى بيان ما و مخالفين آقاى سروش در اين جلسه بود. هر دادگاه حقوق مدنى حتى در همين اروپاى غربى و آمريکاى ضد کمونيست هم به آقاى سروش و طرفداران "آزادى خواه" او همين جواب را ميدهد. اين حضرات دارند به آزادى بيان ما اعترا ض ميکنند و انتظاراتشان را از پليس آلمان بيان ميکنند. تازه دگر انديش مسلمان ما متاسفانه حتى پالانش هم همان است.


منصور حکمت
4
نشريه ايسکرا شماره ٣
١٤ فروردين ١٣٧٧ ٤ آوريل ١٩٩٨


m-hekmat.com #1330fa.html