صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1350
عنوان مطلب آزادى بيان از نوع دوم
اوريژينال ايسکرا شماره ٥   Iskra005
تاريخ 13770225 - 19980515
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02