صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1360
عنوان مطلب درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم
اوريژينال ايسکرا شماره ٧   Iskra007
تاريخ 13770322 - 19980612
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031215 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى - نوار اين برنامه تهيه شود. - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-12-15