صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1390
عنوان مطلب درباره وضعيت جنبش کارگرى در ايران ـ مصاحبه با راديو آزادى
اوريژينال انترناسيونال شماره 29   Ant029
تاريخ 13780211 - 19990501
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - نوار اصل اين مصاحبه تهيه شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02