صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1420
عنوان مطلب درباره انتخابات مجلس شوراى اسلامى - راديو انترناسيونال
اوريژينال انترناسيونال شماره 32   Ant032
تاريخ 13781017 - 20000107
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021106 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-11-06