صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1460
عنوان مطلب کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 2   AH02
تاريخ 13790223 - 20000512
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H2.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02